Institut Educació Secundària El Caminàs
   PROFESSORAT    CASTELLANO
ESO
Presentació
Grups
L'etapa de l'Educació Secundària Obligatòria (ESO) forma part de l'ensenyança bàsica i té caràcter obligatori i gratuït. Esta etapa educativa té una duració de quatre cursos acadèmics, que se seguixen ordinàriament entre els 12 i els 16 anys d'edat.

L’ESO s'organitza en matèries diferenciades, tenint en compte tant la finalitat d'una educació comuna com la necessària atenció a la diversitat de l'alumnat. És per aquesta raó que l’IES El Caminàs disposa de grups de diversificació educativa en 2n, 3r i 4t i un aula CIL on s’atén l’alumnat amb dificultats en comunicació i llenguatge.
En esta etapa, es presta especial atenció a la tutoria personal de l'alumnat, així com a la seua orientació educativa, psicopedagògica i professional.

L'educació secundària obligatòria contribuïx a desenvolupar en l'alumnat, entre altres, les capacitats següents:
  • Conéixer, assumir responsablement els seus deures i exercir els seus drets en el respecte als altres, practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les persones i grups, exercitar-se en el diàleg, refermant els drets humans com a valors comuns d'una societat plural, oberta i democràtica, i preparar-se per a l'exercici de la ciutadania democràtica.
  • Adquirir, desenrotllar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i treball individual i en equip com a condició necessària per a una realització eficaç dels processos de l'aprenentatge i com a mitjà de desenrotllament personal.
  • Fomentar actituds que afavorisquen la convivència en els àmbits escolar, familiar i social.
  • Valorar i respectar, com un principi essencial de la nostra Constitució, la igualtat de drets i oportunitats de totes les persones, amb independència del seu sexe, i rebutjar els estereotips i qualsevol discriminació.
ENLLAÇOS
D'INTERÉS
INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA EL CAMINÀS.
C/ Pintor Soler Blasco, 3. Castelló de la Plana 12003
Tel. 964738995 | Mail : 12004217@gva.es
Aceptar
En aquesta web fem servir cookies pròpies i de tercers per proporcionar-te el nostre millor servei. Si continues navegant, considerarem que acceptes el seu ús. més informació aquí